ru    en   


Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.Контакты