ru    en   


Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.Контакты