ru    en   
Скульптура » Из серии "Схватка"

Из серии "Схватка"

Бронза. 2010г. 33х77х40

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 2008г. 153х40х30.

Леопард
Бронза, мрамор. 2012г. 67х66х42.

Похищение Европы
Бронза, мрамор. 2012г.

Грация
Бронза. 1992г. 162x26x28

Охота на зайца
Бронза. 2003г. 66х76х38.

Торс ажурный
Бронза, мрамор. 2005г. 66х48х30.

Силуэт
Бронза, гранит. 2010г. 150х25х20.

Волна
Бронза. 2011г. 75х33х40.

Эфиопия
Бронза, гранит. 2013г. 74x30x20

Сон
2010г. 20*85*31. Бронза.

Добро и зло
Бронза, гранит. 1990г. 57х35х25.

Крокодил
Бронза. 2012г. 45х55х70.

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 33х77х40

Танцовщица
Бронза. 2007г. 175х44х40.

Танец
Танец. Бронза, гранит. 1992г.

Английский бульдог
2007г.Бронза. 58х70х33.

Силуэт женщины
Бронза, гранит. 153х40х30. 2008г.

Ракушка
Бронза. 2011г. 93х27х20.

Из серии "Схватка"
2009г. 66*90*28. Бронза

Из серии "Схватка"
Бронза. 2010г. 88х77х60.

Лев
Бронза, мрамор. 2012г. 51х67х35.

Из серии "Схватка"
2009г. 66х90х28. Бронза.

Пластика
Бронза, гранит. 2011г. 77x49x30

Волк
Бронза. 2013г. 95х30х63.

Юдифь
Бронза. 2012г. 106х45х28.

Метамарфоза
Бронза, гранит. 2011г. 63х53х30.

Носорог
Бронза, мрамор. 2012г. 45х84х30.

Обнаженная
Бронза. 2012г. 80х40х30.

Леда и лебедь
Бронза. 2009г. 110х63х50.

Душа
Бронза,гранит. 2001г. 90х30х25.Контакты